വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ

എന്‍റെ ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ

കളിക്കാം അടങ്ങിയിരിക്കാം

ആരാധനാസ്ഥലത്ത്‌ എങ്ങനെ പെരുമാമെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സഹായം.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

എനിക്കു കാണാം!

ഈ ബൈബിൾ പാഠം ഉപയോഗിച്ച് യേശുവിന്‍റെ പ്രസിദ്ധമായ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കുക.

മൂന്ന് എബ്രായർ

രാജാവിന്‍റെ സ്വർണബിംത്തിനു മുമ്പാകെ കുമ്പിടാൻ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്‌-നെഗൊവും വിസമ്മതിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.

ഉണ്ണിയേശു

യേശുവിന്‍റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കു