കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ

എന്‍റെ ബൈബിൾപാങ്ങൾ

ഉണ്ണിയേശു

യേശുവിന്‍റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

മൂന്ന് എബ്രായർ

രാജാവിന്‍റെ സ്വർണബിംത്തിനു മുമ്പാകെ കുമ്പിടാൻ ശദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്‌-നെഗൊവും വിസമ്മതിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.

12 അപ്പൊസ്‌തന്മാർ

യേശുവിന്‍റെ അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക.

കളിക്കാം അടങ്ങിയിരിക്കാം

രാജ്യഹാൾ ഓടാനും കളിക്കാനും ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെന്ന് കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പദ്യം ഉപയോഗിക്കാം.