കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

എന്‍റെ ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ

മൂന്നോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളവർക്കായി തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ബൈബിൾപാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കുക.