കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

ശിംശോനെ ചരിത്രത്തിലെ അതിശക്തന്മാരിൽ ഒരാളാക്കിയത്‌ എന്താണ്‌? ഈ ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലൂടെയോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ദാവീദ്‌ ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഗൊല്യാത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ദാവീദിന്‌ വിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ശരി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേൽ തീരുമാനിക്കുന്നു

അധികാത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്‌ ശമുവേൽ കണ്ടു. മറ്റുള്ളവർ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ സഹായിച്ചത്‌ എന്താണ്‌?

രൂത്ത്‌ ഒരു വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്ത്‌

ഇസ്രായേല്യ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും രൂത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തത, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രീതിയും ധാരാളം അനുഗ്രങ്ങളും നേടിയെടുത്തു.