കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകഥകൾ

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേൽ തീരുമാനിക്കുന്നു

തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തെ ആദരിക്കാതിരുന്നിട്ടും കൊച്ചു ശമുവേൽ എന്ത് ചെയ്‌തു? ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോവ ഗിദെയോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

എണ്ണത്തിൽ 450 മടങ്ങ് കൂടുലുണ്ടായിരുന്ന മിദ്യാന്യരുടെ സൈന്യത്തെ ഗിദെയോന്‍റെ സൈന്യം തോൽപ്പിച്ചു.

ആദാമും ഹവ്വായും സ്വാർഥരായിത്തീർന്നു

അവരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പരിണതഫലം എന്തായിരുന്നു?

നോഹ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു

ജലപ്രത്തിൽനിന്ന് കുടുംത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതനുരിച്ച് നോഹ ഒരു പെട്ടകം പണിതു. നോഹയുടെയും ജലപ്രത്തിന്‍റെയും കഥയിൽനിന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പഠിക്കാം?