വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകഥ

രൂത്ത്‌ ഒരു വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്ത്‌

രൂത്ത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ സ്വന്തം ഭവനം വിട്ട് അവൾ അറിയാത്ത ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌തത്‌? ഓൺലൈനിൽ നിന്നോ പ്രിന്‍റു ചെയ്‌ത പിഡിഎഫ്‌ ഉപയോഗിച്ചോ ചിത്രകഥ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരനാകുന്നു

അബ്രാഹാമിനെ ദൈവം സ്‌നേഹിതൻ എന്നു വിളിച്ചു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ കൂട്ടുകാരാകാം?

യഹോവ ഗിദെയോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

എണ്ണത്തിൽ 450 മടങ്ങ് കൂടുലുണ്ടായിരുന്ന മിദ്യാന്യരുടെ സൈന്യത്തെ ഗിദെയോന്‍റെ സൈന്യം തോൽപ്പിച്ചു.

ആദാമും ഹവ്വായും സ്വാർഥരായിത്തീർന്നു

അവരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പരിണതഫലം എന്തായിരുന്നു?