കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകഥ

ദാവീദ്‌ ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ദൈവമായ യഹോയിൽ വിശ്വാമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബാലനായ ദാവീദിന്‌ ഒരു മല്ലനെ തറപറ്റിക്കാനായി. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിൻറ്‌ എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ആദാമും ഹവ്വായും സ്വാർഥരായിത്തീർന്നു

അവരുടെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പരിണതഫലം എന്തായിരുന്നു?

നോഹ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു

ജലപ്രത്തിൽനിന്ന് കുടുംത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതനുരിച്ച് നോഹ ഒരു പെട്ടകം പണിതു. നോഹയുടെയും ജലപ്രത്തിന്‍റെയും കഥയിൽനിന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പഠിക്കാം?

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേൽ തീരുമാനിക്കുന്നു

അധികാത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്‌ ശമുവേൽ കണ്ടു. മറ്റുള്ളവർ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ സഹായിച്ചത്‌ എന്താണ്‌?