കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകഥ

ദാവീദ്‌ ധൈര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ദൈവമായ യഹോയിൽ വിശ്വാമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ബാലനായ ദാവീദിന്‌ ഒരു മല്ലനെ തറപറ്റിക്കാനായി. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രകഥ ഓൺലൈനിലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിൻറ്‌ എടുത്തോ വായിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേൽ തീരുമാനിക്കുന്നു

അധികാത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്‌ ശമുവേൽ കണ്ടു. മറ്റുള്ളവർ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ സഹായിച്ചത്‌ എന്താണ്‌?

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധിന്മാരിൽ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ശിംശോൻ വളരെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്‌തു. യഹോയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നേടാൻ കഴിയും?

രൂത്ത്‌ ഒരു വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്ത്‌

ഇസ്രായേല്യ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും രൂത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തത, ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രീതിയും ധാരാളം അനുഗ്രങ്ങളും നേടിയെടുത്തു.