വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ

ബൈബിൾ ചിത്രകൾ ഓൺലൈനിലോ പി.ഡി.എഫ്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്തോ വായിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾവിങ്ങൾ ജീവസ്സുറ്റതാക്കുക. തുടർന്ന്, ആ കഥയുടെ അവസാഭാഗത്ത്‌ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിലെ പ്രായോഗിപാങ്ങൾ കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക.