വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

ശൗൽ രാജാവ്‌

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അദ്ദേഹം രാജാവായ സമയത്ത്‌ താഴ്‌മയുള്ള ആളായിരുന്നു, പിന്നീട്‌ അഹങ്കാരിയായി മാറി. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഗിദെയോൻ

ആദ്യം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ ധൈര്യശാലിയെന്ന് തെളിയിച്ചു

നൊവൊമി

ഭർത്താവും മക്കളും മരിച്ചശേഷം നൊവൊമി സുഹൃത്തുക്കളോട്‌ തന്നെ വേറൊരു പേരിട്ടു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഹന്ന

ഹന്ന പ്രാർഥിച്ച കാര്യത്തിനു ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു.