കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

ശൗൽ രാജാവ്‌

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അദ്ദേഹം രാജാവായ സമയത്ത്‌ താഴ്‌മയുള്ള ആളായിരുന്നു, പിന്നീട്‌ അഹങ്കാരിയായി മാറി. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഹന്ന

ഹന്ന പ്രാർഥിച്ച കാര്യത്തിനു ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു.

മാനോഹ

ജീവിച്ചിരുന്നതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായ ശിംശോന്‍റെ പിതാവ്‌.