കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

മാനോഹ

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ജീവിച്ചിരുന്നതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളുടെ പിതാവായ മാനോയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഗിദെയോൻ

ആദ്യം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ ധൈര്യശാലിയെന്ന് തെളിയിച്ചു

നൊവൊമി

ഭർത്താവും മക്കളും മരിച്ചശേഷം നൊവൊമി സുഹൃത്തുക്കളോട്‌ തന്നെ വേറൊരു പേരിട്ടു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഹന്ന

ഹന്ന പ്രാർഥിച്ച കാര്യത്തിനു ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു.