വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌

മാനോഹ

ഈ ബൈബിൾ കഥാപാത്ര കാർഡ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക. ജീവിച്ചിരുന്നതിലേക്കുംവെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരാളുടെ പിതാവായ മാനോയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പ്രിന്‍റു ചെയ്യുക, മുറിക്കുക, നടുവെ മടക്കുക, സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

അഹരോൻ

വാഗ്‌ദ​ത്ത​ദേ​ശത്ത്‌ കടക്കാൻ അഹരോ​നെ അനുവ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ഗിദെയോൻ

ആദ്യം ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്‌ ധൈര്യശാലിയെന്ന് തെളിയിച്ചു

നൊ​വൊ​മി

ഭർത്താ​വും മക്കളും മരിച്ച​ശേ​ഷം നൊ​വൊ​മി സുഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോട്‌ തന്നെ വേറൊ​രു പേരിട്ടു വിളി​ക്കാൻ ആവശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.