കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബൈബിൾകഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഓരോ കാർഡും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്ത്‌ മടക്കി സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ കാർഡുളും ശേഖരിക്കൂ!