വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബൈബിൾകഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഓരോ കാർഡും ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്ത്‌ മടക്കി സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ കാർഡുളും ശേഖരിക്കൂ!