കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാങ്ങൾ

പഠനം രസകരമാക്കാം

സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

കുടുംബാംങ്ങളും സഭയും ശക്തിയുടെ ഉറവായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

8-12 വയസ്സുകാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ ഫലത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തത്തിലൂടെ പഠിക്കാം.

നല്ല സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ

നല്ല സുഹൃത്തിനുവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തങ്ങൾ 8-12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിളെ സഹായിക്കും.