കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാങ്ങൾ

പഠനം രസകരമാക്കാം

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ദൈവാത്മാവിന്‍റെ ഫലത്തിന്‍റെ ഒൻപത്‌ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങൾ ആരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും?

8-12 വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളരെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്നതിന്‌ ഒരു പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും.

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട്

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുക, കുടുംബം ഒന്നിച്ച് അത്‌ പാടുക.

സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നും അവരുടെ സഹായം എങ്ങനെ തേടാമെന്നും കുട്ടിളെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക.