വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാങ്ങൾ

പഠനം രസകരമാക്കാം

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ദൈവാത്മാവിന്‍റെ ഫലത്തിന്‍റെ ഒൻപത്‌ ഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യേശു—മോശയെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാ​ച​കൻ

യേശു​വും മോശ​യും തമ്മിലുള്ള സമാന​ത​കൾ എന്തെല്ലാം?

നിങ്ങൾ ആരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും?

8-12 വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളരെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്നതിന്‌ ഒരു പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും.

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട്

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുക, കുടുംബം ഒന്നിച്ച് അത്‌ പാടുക.