വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യാങ്ങൾ

പഠനം രസകരമാക്കാം

നല്ല സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ

ഒരു ചിത്രക്കൂട്‌ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ, നല്ല സുഹൃത്തിന്‌ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുക.

 

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

നിങ്ങൾ ആരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും?

8-12 വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റുള്ളരെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം എന്നതിന്‌ ഒരു പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കും.

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട്

ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് പഠിക്കുക, കുടുംബം ഒന്നിച്ച് അത്‌ പാടുക.

പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

8-12 വയസ്സുകാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ ഫലത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തത്തിലൂടെ പഠിക്കാം.