വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പഠനം രസകരമാക്കാം

‘പഠനം രസകരമാക്കാം’ എന്നതിലെ ഒരു പേജ്‌ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുത്ത്‌ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചും സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിശേഷം അത്‌ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു കുടുംബാംത്തോട്‌ ആവശ്യപ്പെടുക.