കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർഥകൾക്ക് യഹോവ ഉത്തരം നൽകുന്നു

സഹായത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗിദെയോന്‍റെ പ്രാർഥയ്‌ക്ക് യഹോവ ഉത്തരം നൽകിയത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോവ ശിംശോന്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി

3-6 വയസ്സുകാർക്ക് ശിംശോനെക്കുറിച്ചും ശിംശോന്‍റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.

നൊവൊമിയുടെ വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്ത്‌

3-6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിളെ രൂത്തിനെയും നൊവൊമിയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തങ്ങൾ സഹായിക്കും.