കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർഥകൾക്ക് യഹോവ ഉത്തരം നൽകുന്നു

സഹായത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗിദെയോന്‍റെ പ്രാർഥയ്‌ക്ക് യഹോവ ഉത്തരം നൽകിയത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഒരു ദൂതൻ ഗിദെയോനെ ശക്തനാക്കുന്നു

3-6 പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ്‌ നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌ ആരാണ്‌?

6 മുതൽ 8 വരെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ ഹന്ന സഹായിച്ചു

ഹന്ന ശമുവേലിനു കൊടുക്കാറുള്ള സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് 3 മുതൽ 6 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.