വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

നൊവൊമിയുടെ വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്ത്‌

നൊവൊമിയുടെയും വിശ്വസ്‌തസുഹൃത്തായ രൂത്തിന്‍റെയും പാവകൾ ഉണ്ടാക്കുക.

 

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഒരു ദൂതൻ ഗിദെയോനെ ശക്തനാക്കുന്നു

3-6 പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ്‌ നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌ ആരാണ്‌?

6 മുതൽ 8 വരെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ ഹന്ന സഹായിച്ചു

ഹന്ന ശമുവേലിനു കൊടുക്കാറുള്ള സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് 3 മുതൽ 6 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.