വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

യഹോവ ശിംശോന്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി

ഒരു തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ശിംശോനെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുക. അങ്ങനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ ശിംശോനെ ശക്തീകരിച്ചത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

ഒരു ദൂതൻ ഗിദെയോനെ ശക്തനാക്കുന്നു

3-6 പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ്‌ നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌ ആരാണ്‌?

6 മുതൽ 8 വരെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ ശമുവേലിനെ ഹന്ന സഹായിച്ചു

ഹന്ന ശമുവേലിനു കൊടുക്കാറുള്ള സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് 3 മുതൽ 6 വരെ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.