കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക

ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോവ ശിംശോന്‌ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി

3-6 വയസ്സുകാർക്ക് ശിംശോനെക്കുറിച്ചും ശിംശോന്‍റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.

പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാർഥകൾക്ക് യഹോവ ഉത്തരം നൽകുന്നു

പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഭ്യാസം 6-8 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കും.