വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക

ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പഠിക്കുക.

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌—ഒരു വിശ്വ​സ്‌ത​സ്‌ത്രീ

ഉള്ളിലുള്ള വരകളു​ടെ സഹായ​ത്തോ​ടെ രാഹാ​ബി​ന്‍റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വരയ്‌ക്കാം​

ഒരു ദൂതൻ ഗിദെയോനെ ശക്തനാക്കുന്നു

3-6 പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ്‌ നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌ ആരാണ്‌?

6 മുതൽ 8 വരെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.