വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

ചിത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പഠിക്കാം

രൂത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങ​ളിൽനി​ന്നു പഠിക്കുക

ഒരു നല്ല സുഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ​യും രൂത്തി​ന്‍റെ​യും ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ താരത​മ്യം ചെയ്യുക

 

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

രാഹാബ്‌—ഒരു വിശ്വ​സ്‌ത​സ്‌ത്രീ

ഉള്ളിലുള്ള വരകളു​ടെ സഹായ​ത്തോ​ടെ രാഹാ​ബി​ന്‍റെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വരയ്‌ക്കാം​

ഒരു ദൂതൻ ഗിദെയോനെ ശക്തനാക്കുന്നു

3-6 പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ്‌ നിറം കൊടുക്കാനുള്ള പേജ്‌ തയാർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്‌ ആരാണ്‌?

6 മുതൽ 8 വരെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾകഥാപാത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുന്നു.