കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാം

നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള അടുത്ത ബൈബിൾപരിപാടിക്കായി സഹായിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്‌ത്‌ പ്രിന്‍റ് എടുക്കുക. നിറം കൊടുക്കുയോ കുത്തുകൾ യോജിപ്പിക്കുയോ ചെയ്‌ത്‌ ചിത്രം പൂർത്തീരിച്ചശേഷം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.