വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടുംബാരാധന രസകരമാക്കാം

കുടുംബാരാധന രസകരമാക്കാം

യഹോയെ സേവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

ന്യായാധിന്മാർ 13-16 വരെയുള്ള അധ്യാങ്ങൾ

മാതാപിതാക്കളേ, കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് ബൈബിള്‍ പഠിക്കാനായി ഈ ആക്റ്റിവിറ്റികള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നു കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പഠനസഹായി സഹായിക്കും.

വിശ്വസ്‌ത സൗഹൃദം

ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ രൂത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബൈബിൾവിണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ പഠനസഹായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും