വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

കുടുംബാരാധന രസകരമാക്കാം

കുടും​ബാ​രാ​ധന രസകര​മാ​ക്കാം

വിശ്വ​സ്‌ത സൗഹൃദം

രൂത്ത്‌ അധ്യായം 1-4

മാതാപിതാക്കളേ, കുടുംബം ഒത്തൊരുമിച്ച് ബൈബിള്‍ പഠിക്കാനായി ഈ ആക്റ്റിവിറ്റികള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക

എല്ലാം കാണിക്കുക

ഇതാ, ഇനിയും...

യഹോയെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

യഹോയെ സേവിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നു കുട്ടിളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പഠനസഹായി സഹായിക്കും.

യഹോയെ സേവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്‌ നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

യഹോവ തന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തീകരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടിളെ ഈ സഹായി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക.