വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ഫെബ്രുവരി 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | യശയ്യ 63–66

പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വലിയ സന്തോത്തിന്‌ കാരണമാകും

പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വലിയ സന്തോത്തിന്‌ കാരണമാകും

യശയ്യ 65-‍ാ‍ം അധ്യാത്തിൽ പുനഃസ്ഥിതീത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിവാഗ്‌ദാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിറവേറുമെന്ന് അത്ര ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞതുപോലെയാണ്‌ യഹോവ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്‌

യഹോവ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവിടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും മനസ്സിലേക്കു വരില്ല

65:17

പുതിയ ആകാശം എന്താണ്‌?

  • നീതിയോടെ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഗവണ്മെന്‍റ്

  • 1914-ൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാവെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്‌തു അധികാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ്‌ അതു സ്ഥാപിമായത്‌

പുതിയ ഭൂമി എന്താണ്‌?

  • പുതിയ സ്വർഗീവൺമെന്‍റിനു മനസ്സോടെ കീഴ്‌പെടുന്ന, എല്ലാ ദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഭാഷകളിൽനിന്നും വംശങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ള ആളുകൾ ചേർന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്‌ അത്‌

പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരില്ലാത്തത്‌ ഏതു വിധത്തിൽ?

  • വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ—ശാരീരിവും മാനസിവും വൈകാരിവും ആയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ—മേലാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുയില്ല

  • വിശ്വസ്‌തരായ മനുഷ്യർ ജീവിതം മുഴുനായി ആസ്വദിക്കുയും കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിന്‍റെയും മധുരിക്കുന്ന ഓർമകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുയും ചെയ്യും