വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ജനുവരി 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ഉപദ്രവം നേരിടുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക

ഉപദ്രവം നേരിടുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക

ശുശ്രൂഷയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാത്താൻ ഉപദ്രവം അഴിച്ചുവിടുമെന്ന് ബൈബിൾപ്രചനം പറയുന്നു. (യോഹ 15:20; വെളി 12:17) മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ ഉപദ്രവം നേരിടുന്ന സഹക്രിസ്‌ത്യാനികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം? അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാം. “നീതിമാന്‍റെ ഉള്ളുരുകിയുള്ള പ്രാർഥയ്‌ക്കു വലിയ ശക്തിയുണ്ട്.”—യാക്ക 5:16.

നമ്മൾ എന്താണ്‌ പ്രാർഥിക്കേണ്ടത്‌? ഭയത്തിന്‌ കീഴ്‌പ്പെടാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹോരീഹോന്മാരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് യഹോയോട്‌ പ്രാർഥിക്കാം. (യശ 41:10-13) കൂടാതെ അധികാരികൾക്കു പ്രസംപ്രവർത്തത്തോട്‌ ഒരു അനുകൂനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും നമുക്ക് പ്രാർഥിക്കാം. ‘സമാധാത്തോടെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ’ അതു നമ്മളെ സഹായിക്കും.—1തിമ 2:1, 2.

പൗലോസിനും പത്രോസിനും ഉപദ്രവം നേരിട്ടപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ അവരുടെ പേര്‌ എടുത്തുറഞ്ഞ് പ്രാർഥിച്ചു. (പ്രവൃ 12:5; റോമ 15:30, 31) ഇന്ന്, ഉപദ്രവം നേരിടുന്ന സഹോങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ രാജ്യമോ പ്രദേമോ സഭയോ ഒക്കെ എടുത്തുഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർഥിക്കാനാകുമോ?

ഉപദ്രവം നേരിടുന്ന ഏതെല്ലാം ദേശങ്ങളിലെ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടിയാണ്‌ നിങ്ങൾ പ്രാർഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? ആ ദേശങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക.