വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2017 ജനുവരി 

 ക്രിസ്‌ത്യാനികളായി ജീവിക്കാം

“യഹോവേ, . . . നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു”

“യഹോവേ, . . . നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു”

ജീവിത്തിലെ നല്ലതും മോശവും ആയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ യഹോയിൽ ആശ്രയിക്കണം. (സങ്ക 25:1, 2) ബി.സി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദയിലുള്ളവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ദൈവത്തിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിച്ചു. അന്നത്തെ സംഭവങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട്‌ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. (റോമ 15:4) “യഹോവേ, . . . നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു” എന്ന വീഡിയോ ആധാരമാക്കി പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക:

  1. ഹിസ്‌കിയ്‌ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രതിസന്ധി എന്താണ്‌?

  2. ഒരു ഉപരോധം മുന്നിൽ കണ്ട ഹിസ്‌കിയ, സുഭാഷിതങ്ങൾ 22:3-ലെ തത്ത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത്‌ എങ്ങനെ?

  3. അസീറിയ്‌ക്ക് കീഴടങ്ങാനോ ഈജിപ്‌തുമായി സഖ്യം ചേരാനോ ഹിസ്‌കിയ തയ്യാറാകാതിരുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

  4. ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്ക് ഹിസ്‌കിയ ഒരു നല്ല മാതൃയായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

  5. യഹോയിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളാണ്‌ ഇന്നുള്ളത്‌?

യഹോയിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എഴുതുക.