വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

സെപ്‌റ്റംബർ 5-11

സങ്കീർത്തനം 119

സെപ്‌റ്റംബർ 5-11
 • ഗീതം 48, പ്രാർഥന

 • ആമുഖ പ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • യഹോയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുക്കുക:(10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 119:1-8—ദൈവത്തിന്‍റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിലാണ്‌ യഥാർഥ സന്തോമുള്ളത്‌ (w05 4/15 10 ¶3-4)

  • സങ്കീ. 119:33-40—ജീവിത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായ ധൈര്യം തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്നു (w05 4/15 12 ¶12)

  • സങ്കീ. 119:41-48—ദൈവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പരിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം തരുന്നു (w05 4/15 13 ¶13-14)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 119:71—കഷ്ടപ്പാടുളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ്‌? (w06 9/1 14 ¶4)

  • സങ്കീ. 119:96—“സകലസമ്പൂർത്തിക്കും ഞാൻ അവസാനം കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്നതിന്‍റെ അർഥം എന്ത്? (w06 9/1 14 ¶5)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്കു വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 119:73-93

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ഈ മാസത്തെ അവതരണങ്ങൾ തയാറാകുക: (15 മിനി.) ചർച്ച. മാതൃകാത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക, സവിശേതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. സ്വന്തമായി അവതരണം തയാറാകാൻ പ്രചാകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം