എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനം: ‘യഹോവയെ പാടി സ്‌തുതിക്കാൻ’ യോഗങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. (സങ്കീ. 149:1) ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാൻ യോഗങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. (സങ്കീ. 143:10) താത്‌പര്യക്കാരും ബൈബിൾവിദ്യാർഥിളും യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോടെ നല്ല പുരോഗതി വരുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു.

എങ്ങനെ ചെയ്യാം:

  • എത്രയും പെട്ടന്ന് യോഗങ്ങൾക്കു ക്ഷണിക്കുക. അതിനായി ഒരു ബൈബിൾപഠനം തുടങ്ങുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല.—വെളി. 22:17

  • അടുത്ത യോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും താത്‌പര്യക്കാരന്‌ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കുക. പിൻവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും: സഭായോങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്ത്‌, രാജ്യഹാളിൽ എന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്‌? എന്ന വീഡിയോ, യഹോയുടെ ഇഷ്ടം ലഘുപത്രിയുടെ 57 അധ്യാങ്ങൾ

  • സഹായം നൽകുക. ഉചിതമായ വസ്‌ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായമോ യോഗങ്ങൾക്കു പോകാൻ യാത്രാസൗര്യമോ താത്‌പര്യക്കാരന്‌ ആവശ്യമുണ്ടോ? യോഗത്തിന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്ത്‌ ഇരുന്ന് പ്രസിദ്ധീണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ പരിചപ്പെടുത്തുക