• ഗീതം 134, പ്രാർഥന

 • ആമുഖ പ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • യഹോവ വലിയനും അത്യന്തം സ്‌തുത്യനും ആകുന്നു:(10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 145:1-9—യഹോയുടെ മഹത്ത്വത്തിന്‌ പരിധിളില്ല (w04 1/15 10 ¶3-4; 11 ¶7-8; 14 ¶20-21; 15 ¶2)

  • സങ്കീ. 145:10-13—ഭക്തന്മാർ യഹോവയെ വാഴ്‌ത്തുന്നു (w04 1/15 16 ¶3-6)

  • സങ്കീ. 145:14-16—യഹോവ തന്‍റെ വിശ്വസ്‌തർക്കായിരുതുയും അവരെ പരിപാലിക്കുയും ചെയ്യുന്നു (w04 1/15 17-18 ¶10-14)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 143:8—അനുദിനം ദൈവത്തിനു മഹത്ത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ജീവിക്കാൻ ഈ വാക്യം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w10 1/15 21 ¶1-2)

  • സങ്കീ. 150:6—ഈ സങ്കീർത്തത്തിന്‍റെ അവസാവാക്യം ഏതു കടപ്പാടിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ പറയുന്നത്‌? (it-2-E 448; w13 11/15 4 ¶4; w11 2/15 16 ¶13)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്കു വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 145:1-21

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) 1 പത്രോ. 5:7—സത്യം പഠിപ്പിക്കു

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 37:9-11—സത്യം പഠിപ്പിക്കു

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) fg പാഠം 9 ¶3—പഠിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രാവർത്തിമാക്കാൻ വിദ്യാർഥിയെ സഹായിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം