വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 

സെപ്‌റ്റംബർ 19-25

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 135-141

സെപ്‌റ്റംബർ 19-25
 • ഗീതം 59, പ്രാർഥന

 • ആമുഖ പ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • അതിശമായി നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു:(10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 139:14—യഹോയുടെ പ്രവൃത്തിളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത്‌ യഹോയോടുള്ള വിലമതിപ്പ് വർധിപ്പിക്കും (w07 6/15 21 ¶1-4)

  • സങ്കീ. 139:15, 16—നമ്മുടെ ജീനുളും കോശങ്ങളും യഹോയുടെ ജ്ഞാനത്തെയും ശക്തിയെയും വിളിച്ചോതുന്നു (w07 6/15 22-23 ¶7-11)

  • സങ്കീ. 139:17, 18—ഭാഷയുടെയും ചിന്തയുടെയും കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ സകലജീജാങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്‌തനാണ്‌ (w07 6/15 23 ¶12-13; w06 9/1 16 ¶8)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 136:15—പുറപ്പാടിലെ വിവരത്തിലില്ലാത്ത ഏതു പ്രത്യേകാര്യമാണ്‌ ഈ വാക്യത്തിൽനിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌? (cl 57 ¶3; it-1-E 783 ¶5)

  • സങ്കീ. 141:5—ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ ഏതു പ്രത്യേകാര്യമാണ്‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്‌? (w15 4/15 31 ¶1)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്കു വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 139:1-24

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) T-34 (അവസാന പേജ്‌)

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) T-34 (അവസാന പേജ്‌)—വ്യക്തിയെ യോഗത്തിനു ക്ഷണിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) ബൈബിൾപഠനം നടത്തുന്നത്‌ അവതരിപ്പിക്കുക. fg പാഠം 8 ¶8—വിവരങ്ങൾ പ്രാവർത്തിമാക്കാൻ വിദ്യാർഥിയെ സഹായിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 57

 • ബൈബിൾപഠനം നടത്തുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില രീതികൾ:(15 മിനി.) ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്‌തതിനു ശേഷം, രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുക. ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതും അല്ലാത്തതും ആയ പഠിപ്പിക്കൽ രീതിളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്‌ ഈ വീഡിയോ. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പുസ്‌തകം പേജ്‌ 29 ഖണ്ഡിക 7-‍ാണ്‌ ആധാരം. സദസ്സിലുള്ളവർ അവരുടെ സ്വന്തം പുസ്‌തകങ്ങൾ കൊണ്ടുന്നിട്ടുണ്ടാകണം. വിദ്യാർഥിനിനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സഹോരങ്ങൾ ഇത്തരം രീതികൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ സമയത്തുതന്നെ അവതരണം തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരെ ഓർമിപ്പിക്കുക.

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 9 ¶1-13

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 76, പ്രാർഥന