വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 മെയ് 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | ഇയ്യോബ്‌ 38-42

മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌ യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു

മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌ യഹോവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു

എലീഫസ്‌, ബിൽദാദ്‌, സോഫർ എന്നിവർക്കുവേണ്ടി ഇയ്യോബ്‌ പ്രാർഥിക്കാൻ യഹോവ പ്രതീക്ഷിച്ചു

42:7-10

  • എലീഫസ്‌, ബിൽദാദ്‌, സോഫർ എന്നിവരോട്‌ ഇയ്യോബിന്‍റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാനും ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കാനും യഹോവ ആവശ്യപ്പെട്ടു

  • ഇയ്യോബ്‌ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ യഹോവ പ്രതീക്ഷിച്ചു

  • അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവ ഇയ്യോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു

സഹിഷ്‌ണുയ്‌ക്കും വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്കും യഹോവ ഇയ്യോബിനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു

42:10-17

  • യഹോവ ഇയ്യോബിന്‍റെ യാതനകൾ നീക്കുയും ആരോഗ്യം തിരികെ നൽകുയും ചെയ്‌തു

  • ഇയ്യോബിന്‌ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുളുടെ ഒടുവിൽ ബന്ധുമിത്രാദിളിൽനിന്ന് യഥാർഥ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു

  • നഷ്ടമാതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി തിരികെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യഹോവ ഇയ്യോബിനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു

  • ഇയ്യോബിനും ഭാര്യയ്‌ക്കും പത്ത്‌ മക്കളെക്കൂടി നൽകി

  • പിന്നീട്‌, ഇയ്യോബ്‌ 140 വർഷം ജീവിക്കുയും നാല്‌ തലമുറ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുയും ചെയ്‌തു