വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 മാര്‍ച്ച് 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | ഇയ്യോബ്‌ 11-15

ഇയ്യോബിന്‌ പുനരുത്ഥാത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നു

ഇയ്യോബിന്‌ പുനരുത്ഥാത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാമുണ്ടായിരുന്നു

പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വരുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ കഴിവിൽ ഇയ്യോബ്‌ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കി

14:7-9, 13-15

  • ഇയ്യോബ്‌ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്‍റെ—ഒലിവുമരം ആയിരിക്കാം—ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പുനരുത്ഥാത്തിൽ വരുത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കി

  • ഒലിവുത്തിന്‍റെ തായ്‌ത്തടി നശിച്ചുപോയാലും അതിന്‍റെ വ്യാപിച്ചുകിക്കുന്ന വേരുപടലം, വീണ്ടും പൊട്ടിക്കിളിർക്കാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. വേരുകൾ നശിക്കാത്തിത്തോളം കാലം മരം വീണ്ടും കിളിർക്കും

  • നീണ്ട വരൾച്ചയ്‌ക്കു ശേഷം പുതുമഴ വന്നാൽ ഒലിവുത്തിന്‍റെ ഉണങ്ങിയ കുറ്റി പോലും വീണ്ടും “ഒരു തൈപോലെ തളിർ വിടും”