വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 നവംബര്‍ 

മാതൃകാണങ്ങൾ

മാതൃകാണങ്ങൾ

ജീവിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും? (T-37)

ചോദ്യം: ജീവിത്തിന്‌ ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ്‌ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ പരിചപ്പെടുത്തിരിയാണ്‌.

തിരുവെഴുത്ത്‌: സങ്കീ. 32:8

പ്രസിദ്ധീണം: ലഘുലേയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിലെ വീഡിയോളെയും പ്രസിദ്ധീങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദീരിക്കുക.

സത്യം പഠിപ്പിക്കു

ചോദ്യം: ഈ ബൈബിൾപ്രചനം ഇപ്പോൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനോടു നിങ്ങൾ യോജിക്കുമോ?

തിരുവെഴുത്ത്‌: 2 തിമൊ. 3:1-5

വസ്‌തുത: അന്ത്യനാളുളെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾപ്രനങ്ങൾ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സന്തോമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചവും നിറവേറുമെന്ന് നമുക്കു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും.

ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (വീഡിയോ)

മുഖവുര: ജീവിത്തിലെ സുപ്രധാചോദ്യങ്ങൾക്കു തൃപ്‌തിമായ ഉത്തരം എവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നു വിശദീരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ആളുകളെ കാണിച്ചുരിയാണ്‌. (വീഡിയോ കാണിക്കുക.)

പ്രസിദ്ധീണം: ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ദൈവം പരിഹരിക്കും. ഇതെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്താണു പറയുന്നതെന്ന് ഈ ലഘുപത്രിക വിശദീരിക്കുന്നു. (സുവാർത്താ ലഘുപത്രിക കൊടുക്കുക.)

സ്വന്തമായി അവതരണം തയ്യാറാക്കു

ചോദ്യം:

തിരുവെഴുത്ത്‌:

പ്രസിദ്ധീരണം: