വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 നവംബര്‍ 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

“അവളുടെ ഭർത്താവു പട്ടണവാതില്‌ക്കൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു”

“അവളുടെ ഭർത്താവു പട്ടണവാതില്‌ക്കൽ പ്രസിദ്ധനാകുന്നു”

ഭർത്താവിന്‍റെ സത്‌പേരിന്മേൽ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയ്‌ക്ക് വലിയ സ്വാധീമുണ്ട്. ലെമൂവേൽ രാജാവിന്‍റെ നാളുളിൽ സമർഥയായ ഭാര്യയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ‘പട്ടണവാതില്‌ക്കൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു.’ (സദൃ. 31:23) ഇന്ന് പലരും മൂപ്പന്മാരും ശുശ്രൂദാന്മാരും എന്ന നിലയിൽ സേവനനുഷ്‌ഠിക്കുന്നരാണ്‌. വിവാത്തിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ സേവനം ഏറെയും ഭാര്യമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും പിന്തുയെയും ആണ്‌ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (1 തിമൊ. 3:4, 11) സമർഥരായ അത്തരം ഭാര്യമാരുടെ പിന്തുണ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രമല്ല, സഭയും ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു.

സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ പിന്തുയ്‌ക്കാനായി. . .

  • ദയയുള്ള വാക്കുകൾകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.—സദൃ. 31:26

  • സ്വമനസ്സോടെ സഭയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു.—1 തെസ്സ. 2:7, 8

  • ലളിതമായി ജീവിക്കുന്നു.—1 തിമൊ. 6:8

  • രഹസ്യസ്വഭാമുള്ള സഭാകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട്‌ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നു.—1 തിമൊ. 2:11, 12; 1 പത്രോ. 4:15