വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഡിസംബര്‍ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | യശയ്യ 11–16

ഭൂമി യഹോയുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കും

ഭൂമി യഹോയുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കും

ഇസ്രായേല്യരുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രവചനം നിറവേറിയത്‌ എങ്ങനെ?

  • ബാബിലോണ്യപ്രവാത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴോ യെരുലേമിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനു ശേഷമോ ഇസ്രായേല്യർക്കു വന്യജീവിളെയോ അത്തരം സ്വഭാമുള്ള ആളുകളെയോ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു.—എസ്ര 8:21, 22

ഈ പ്രവചനം നമ്മുടെ നാളിൽ എങ്ങനെയാണ്‌ നിറവേറുന്നത്‌?

  • യഹോയുടെ ജ്ഞാനം അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമാക്തരായിരുന്ന ആളുകൾ സമാധാപ്രിരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ദൈവിരിജ്ഞാനം ആഗോത്തിൽ ഒരു ആത്മീയറുദീസ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു

ഈ പ്രവചനം ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ നിറവേറും?

  • ദൈവത്തിന്‍റെ ആദിമ ഉദ്ദേശ്യപ്രകാരം മുഴുഭൂമിയും സമാധാവും സുരക്ഷിത്വവും ഉള്ള ഒരു പറുദീയായി മാറും. ദൈവത്തിന്‍റെ ഒരു സൃഷ്ടിയും, അതു മനുഷ്യനോ മൃഗമോ ആകട്ടെ, യാതൊരു ഭീഷണിയും ഉയർത്തുയില്ല

ദൈവിരിജ്ഞാനം പൗലോസിന്‍റെ വ്യക്തിത്വത്തിനു മാറ്റം വരുത്തി

  • പരീശനായിരുന്ന ശൗൽ മൃഗതുല്യമായ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.—1 തിമൊ. 1:13

  • സൂക്ഷ്മരിജ്ഞാനം അവന്‍റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‌ മാറ്റംരുത്തി.—കൊലോ. 3:8-10