വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഡിസംബര്‍ 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ദൈവിവിദ്യാഭ്യാസം മുൻവിധിയെ കീഴടക്കുന്നു

ദൈവിവിദ്യാഭ്യാസം മുൻവിധിയെ കീഴടക്കുന്നു

യഹോവ പക്ഷപാമുള്ള ദൈവമല്ല. (പ്രവൃ. 10:34, 35) “എല്ലാ ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്നുള്ള” ആളുകളെ യഹോവ സ്വീകരിക്കുന്നു. (വെളി. 7:9) അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിസ്‌തീയ സഭയിൽ മുൻവിധിക്കോ, മുഖപക്ഷത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല. (യാക്കോ. 2:1-4) തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനു മാറ്റം വരുത്തിയ നിരവധി ആളുകളുള്ള ആത്മീയ പറുദീയിലാണ്‌ നമ്മൾ. ദൈവിവിദ്യാഭ്യാമാണ്‌ അതിനു പിന്നിൽ! (യശ. 11:6-9) മുൻവിധിയുടെ ഏതൊരു ചെറുണിയും ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വേരോടെ പിഴുതുയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുയാണ്‌ നമ്മൾ.—എഫെ. 5:1, 2.

ജോണിയും ഗിദയോനും: ഒരിക്കൽ ശത്രുക്കൾ, ഇപ്പോൾ സഹോരങ്ങൾ എന്ന വീഡിയോ കാണുക. തുടർന്ന് പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക:

  • മുൻവിധിയും വിവേയും തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ഏതൊരു ശ്രമത്തെക്കാളും ദൈവിവിദ്യാഭ്യാസം ശ്രേഷ്‌ഠമായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

  • ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഹോകുടുംത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ മതിപ്പുള്ളവാക്കുന്നത്‌ എന്താണ്‌?

  • നമ്മൾ ക്രിസ്‌തീയ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത്‌ യഹോവയെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുന്നത്‌ എങ്ങനെ?