വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഡിസംബര്‍ 

ഡിസംബർ 19-25

യശയ്യ 11-16

ഡിസംബർ 19-25
 • ഗീതം 47, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • ഭൂമി യഹോയുടെ പരിജ്ഞാനംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കും:” (10 മിനി.)

  • യശ. 11:3-5—നീതി എന്നേക്കും കളിയാടും (ip-1 160-161 ¶9-11)

  • യശ. 11:6-8—മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സമാധാമുണ്ടായിരിക്കും (w12 9/15 9-10 ¶8-9)

  • യശ. 11:9—മനുഷ്യകുടുംബം യഹോയുടെ വഴികൾ പഠിക്കും (w16.06 8 ¶9; w13-E 6/1 7)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • യശ. 11:1, 10—യേശുക്രിസ്‌തു ‘യിശ്ശായിയുടെ കുറ്റിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു മുളയും’ ‘അവന്‍റെ വേരും’ ആയിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w06 12/1 9 ¶6)

  • യശ. 13:17—മേദ്യർ വെള്ളിയെ കാര്യമാക്കാതെയും പൊന്നിൽ താത്‌പര്യമില്ലാതെയും ആയിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? (w06 12/1 10 ¶10)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: യശ. 13:17–14:8 (4 മിനി. വരെ)

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) ഇയ്യോ. 34:10—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) സഭാ. 8:9; 1 യോഹ. 5:19—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) lv 62 ¶9—വിദ്യാർഥിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം