വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

“ദൈവം എന്‍റെ സഹായനാകുന്നു”

“ദൈവം എന്‍റെ സഹായനാകുന്നു”

പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ദാവീദിന്‍റെ വികാവിചാരങ്ങൾ 52 മുതൽ 59 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ആ സമയത്തെല്ലാം ദാവീദ്‌ യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു. (സങ്കീ. 54:4; 55:22) ദൈവത്തെപ്രതി ദാവീദ്‌ യഹോവയെ സ്‌തുതിക്കുയും ചെയ്‌തു. (സങ്കീ. 56:10) നമ്മളും അതേ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുയും വിശ്വസിക്കുയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി ദൈവത്തിലേക്കു തിരിയാറുണ്ടോ? (സദൃ. 2:6) ഏതു ബൈബിൾവാക്യങ്ങളാണു ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്‌?

  • നിരുത്സാമോ നിരായോ വന്നപ്പോൾ

  • രോഗം വന്നപ്പോൾ

  • മറ്റുള്ളവർ മുറിപ്പെടുത്തിപ്പോൾ

  • ഉപദ്രവം നേരിട്ടപ്പോൾ