വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ശുശ്രൂയിലെ വൈദഗ്‌ധ്യം വർധിപ്പിക്കുക—പഠിപ്പിക്കാൻ വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കുക

ശുശ്രൂയിലെ വൈദഗ്‌ധ്യം വർധിപ്പിക്കുക—പഠിപ്പിക്കാൻ വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കുക

എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനം?:

ഒരേ സമയം കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയാൻ വീഡിയോകൾ സഹായിക്കും. അതു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനും ഒരിക്കലും മങ്ങാത്ത ഓർമ നിലനിറുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കാൻ ദൃശ്യഹായികൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ യഹോയാണ്‌ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക.—പ്രവൃ. 10:9-16; വെളി. 1:1.

ദൈവത്തിന്‌ ഒരു പേരുണ്ടോ?, ബൈബിളിന്‍റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്‌ ആരാണ്‌?, ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം? എന്നീ വീഡിയോകൾ സുവാർത്താ ലഘുപത്രിയിലെ 23 പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?, ബൈബിധ്യയനം—അത്‌ എന്താണ്‌?, രാജ്യഹാളിൽ എന്താണ്‌ നടക്കുന്നത്‌? എന്നീ വീഡിയോകൾ നമ്മളോടൊത്ത്‌ ബൈബിൾ പഠിക്കാനും സഭായോങ്ങളിൽ കൂടിരാനും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. അൽപ്പം ദൈർഘ്യമേറിയ നമ്മുടെ വീഡിയോളും നമ്മുടെ ബൈബിൾപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകും.—km 5/13 3.

ഇത്‌ എങ്ങനെ ചെയ്യാം?:

  • വീട്ടുകാരനെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക

  • വീഡിയോയിലൂടെ ലഭിക്കാൻപോകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കിവെക്കുക

  • ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ കാണുക

  • മുഖ്യവിരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക

ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തുനോക്കുക:

  • ഏതെങ്കിലുമൊരു ലഘുലേയുടെ അവസാപേജിലേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന വീഡിയോയിലേക്കു പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന കോഡ്‌ കാണിക്കു

  • ബൈബിൾ സത്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്താം? എന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് സുവാർത്താ ലഘുപത്രിയുടെ 3-‍ാ‍ം പാഠം കാണിക്കുക, ലഘുപത്രിക നൽകുക