വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂണ്‍ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34-37

യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മചെയ്‌ക

യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മചെയ്‌ക

“ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാരുടെ നിമിത്തം നീ മുഷിരുത്‌”

37:1, 2

  • യഹോവയെ സേവിക്കുന്നതിൽനിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ താത്‌കാലിവിയത്തെ അനുവദിക്കരുത്‌. ആത്മീയാനുഗ്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീരിക്കു

“യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മചെയ്‌ക”

37:3

  • ആശയക്കുപ്പത്തിലോ ഉത്‌കണ്‌ഠയിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളരായിരിക്കുക. വിശ്വസ്‌തരായി തുടരാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

  • ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ തിരക്കുള്ളരായിരിക്കുക

“യഹോയിൽ തന്നേ രസിച്ചുകൊൾക”

37:4

  • യഹോവയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും സമയം പട്ടികപ്പെടുത്തു

“നിന്‍റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേല്‌പിക്ക”

37:5, 6

  • ഏതു പ്രശ്‌നവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ യഹോവ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുക

  • ഉപദ്രമോ എതിർപ്പോ നേരിടേണ്ടിരുമ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ അപവാദം പറഞ്ഞുത്തുമ്പോഴും നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ളരായിരിക്കുക

“യഹോയുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരുന്നു അവന്നായി പ്രത്യാശിക്ക”

37:7-9

  • നിങ്ങളുടെ സന്തോത്തെയും ആത്മീയസുക്ഷിത്വത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവർത്തങ്ങളിലേക്ക് മുന്നുംപിന്നും നോക്കാതെ എടുത്തുചാരുത്‌

“സൗമ്യയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവമാക്കും”

37:10, 11

  • സൗമ്യത പിന്തുരുക, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതി തുടച്ചു നീക്കാൻ യഹോവയ്‌ക്കായി ക്ഷമയോടെയും താഴ്‌മയോടെയും കാത്തിരിക്കു

  • സഹവിശ്വാസികളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക. നിരായിൽ ആണ്ടുപോവരെ, തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കു

മിശിഹൈരാജ്യം എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും