വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

മാൾട്ടയിലെ പ്രചാരകർ ലഘുലേഖകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി 2016 ജൂണ്‍ 

മാതൃകാണങ്ങൾ

ലഘുലേഖ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാതൃകാണങ്ങൾ. ഇത്‌ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം അവതരണങ്ങൾ തയാറാകുക.

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

യഹോയിൽ ആശ്രയിച്ചു നന്മചെയ്‌ക

37-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തത്തിലെ പ്രായോഗിനിർദേശം പ്രാവർത്തിമാക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ശുശ്രൂയിലെ വൈദഗ്‌ധ്യം വർധിപ്പിക്കുക—പഠിപ്പിക്കാൻ വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കുക

ശുശ്രൂയിൽ എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കണം? നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ അത്‌ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

രോഗയ്യയിലുള്ളവരെ യഹോവ താങ്ങും

41-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തത്തിലെ ദാവീദിന്‍റെ നിശ്ശ്വസ്‌തവാക്കുകൾ രോഗവും കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വസ്‌തരെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

തകർന്ന ഹൃദയത്തെ യഹോവ നിരസിക്കില്ല

ഗുരുമായ പാപം തന്നെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചെന്ന് 51-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തത്തിൽ ദാവീദ്‌ വിവരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്ന് കരകയറാൻ ദാവീദിനെ സഹായിച്ചത്‌ എന്താണ്‌

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ദൈവരാജ്യം ഒരു നൂറ്റാണ്ടും കടന്ന്. . .

1914 മുതൽ ദൈവരാജ്യം എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക.

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

“നിന്‍റെ ഭാരം യഹോയുടെമേൽ വെച്ചുകൊൾക”

പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉത്‌കണ്‌ഠളോ ആകുലളോ നേരിടേണ്ടിരുമ്പോൾ പതറാതെനിൽക്കാൻ സങ്കീർത്തനം 55:22-ലെ ദാവീദിന്‍റെ നിശ്ശ്വസ്‌തബുദ്ധ്യുദേശം നമ്മളെ സഹായിക്കും.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

“ദൈവം എന്‍റെ സഹായനാകുന്നു”

ദൈവത്തെപ്രതി ദാവീദ്‌ യഹോവയെ സ്‌തുതിച്ചു. പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടാൻ ഏതു ബൈബിൾവാക്യങ്ങളാണ്‌ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത്‌?