വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂലൈ 

മാതൃകാണങ്ങൾ

മാതൃകാണങ്ങൾ

കുടുംന്തുഷ്ടിയുടെ താക്കോൽ എന്താണ്‌? (T-32 ലഘുലേഖ-പുറംതാൾ)

ചോദ്യം: സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംജീവിമുണ്ടായിരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ: “കുടുംന്തുഷ്ടിയുടെ താക്കോൽ എന്താണ്‌?” ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?

തിരുവെഴുത്ത്‌: ലൂക്കോ. 11:28

പ്രസിദ്ധീണം: സന്തോഷകരമായ കുടുംജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തിരുവെഴുത്തുത്ത്വങ്ങൾ ഈ ലഘുലേയിൽ വിശദീരിക്കുന്നുണ്ട്.

കുടുംന്തുഷ്ടിയുടെ താക്കോൽ എന്താണ്‌? (T-32 ലഘുലേഖ-അവസാപേജ്‌)

ചോദ്യം: നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണു സന്തോമായ കുടുംജീവിതം. പക്ഷേ എന്താണ്‌ അതിന്‍റെ താക്കോൽ? കുടുംത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും തങ്ങളുടെ പങ്ക് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും? കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വഹിക്കേണ്ട പങ്കിനെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്താണ്‌ പറയുന്നതെന്നു ഞാൻ കാണിച്ചുരട്ടേ?

തിരുവെഴുത്ത്‌: എഫെ. 5:1, 2 അല്ലെങ്കിൽ കൊലോ. 3:18-21

പ്രസിദ്ധീണം: സന്തോമായ കുടുംജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തിരുവെഴുത്തുത്ത്വങ്ങൾ ഈ ലഘുലേയിൽ വിശദീരിക്കുന്നുണ്ട്.

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സുവാർത്ത! (fg)

ചോദ്യം: ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാർത്തളാണു മനസ്സിലേക്കു വരുന്നതെന്നു പലരും പറയാറുണ്ട്. മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണുയും കേൾക്കുയും ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്‌?

തിരുവെഴുത്ത്‌: 2 തിമൊ. 3:1-5

പ്രസിദ്ധീണം: ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു നല്ല വാർത്തയായിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ലഘുപത്രിക വിശദീരിക്കുന്നു. (പാഠം ഒന്നിലെ രണ്ടാം ചോദ്യം എടുത്തുകാണിക്കുക.)

സ്വന്തമായി അവതരണം തയാറാക്കു

ചോദ്യം:

തിരുവെഴുത്ത്‌:

പ്രസിദ്ധീരണം: