വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജൂലൈ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 60–68

പ്രാർഥന കേൾക്കുന്നനായ യഹോവയെ സ്‌തുതിക്കുക

പ്രാർഥന കേൾക്കുന്നനായ യഹോവയെ സ്‌തുതിക്കുക

നിങ്ങൾ യഹോയ്‌ക്കു കൊടുക്കുന്ന വാക്ക് പ്രാർഥനാവിമാക്കുക

61:1, 8

  • നമ്മൾ കൊടുത്ത വാക്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌ അതു പാലിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ശക്തിപ്പെടുത്തും

  • യഹോയ്‌ക്കു നമ്മളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്‌ ജീവിത്തിൽ നമുക്കു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാപ്പെട്ട വാക്ക്

ഹന്ന

പ്രാർഥനയിൽ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ ഹൃദയം പകർന്നുകൊണ്ട് യഹോയിലുള്ള ആശ്രയം കാണിക്കു

62:8

  • ഉള്ളിന്‍റെയുള്ളിലെ വികാരങ്ങൾ പകരുന്നത്‌ അർഥവത്തായ പ്രാർഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

  • ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എടുത്തുറഞ്ഞ് പ്രാർഥിക്കുന്നത്‌ യഹോവ ഉത്തരം തരുമ്പോൾ അത്‌ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും

യേശു

ശരിയായ ഹൃദയനിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്‌ യഹോവ

65:1, 2

  • തന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാനും തന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന “എല്ലാ തരം” (NW) ആളുകളുടെയും പ്രാർഥന യഹോവ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു

  • ഏതു നേരത്തും യഹോയോടു നമുക്കു പ്രാർഥിക്കാം

കൊർന്നേല്യൊസ്‌

നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിവെക്കുക: