വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ജനുവരി 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | എസ്രാ 1-5

യഹോവ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു

യഹോവ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു
കാണേണ്ട വിധം
എഴുത്ത്
ചിത്രം

യെരുലേമിലെ ആലയത്തിൽ സത്യാരാധന പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് യഹോവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രവാസികൾ ബാബിലോണിൽനിന്ന് മടങ്ങിന്നപ്പോൾ ആലയനിർമാണം നിറുത്തിവെക്കാനുള്ള രാജകീല്‌പന ഉൾപ്പെടെ അനേകം തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിർമാണം പൂർത്തീരിക്കില്ലെന്ന് അനേകർ ആശങ്കപ്പെട്ടു.

 1. ബി.സി. 537

  ആലയം പുനർനിർമിക്കാൻ കോരെശ്‌ കല്‌പന പുറപ്പെടുവിച്ചു

 2. 3:3

  ഏഴാം മാസം

  യാഗപീഠം പണിതു; യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു

 3. 3:10, 11

  ബി.സി. 536

  ആലയത്തിന്‌ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടു

 4. 4:23, 24

  ബി.സി. 522

  അർത്ഥഹ്‌ശഷ്ടാ രാജാവ്‌ നിർമാണം നിർത്തലാക്കി

 5. 5:1, 2

  ബി.സി. 520

  സെഖര്യാവും ഹഗ്ഗായിയും നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു

 6. 6:15

  ബി.സി. 515

  ആലയനിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി