വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഏപ്രില്‍ 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

കൺവെൻഷൻ ഓർമിപ്പിക്കലുകൾ

കൺവെൻഷൻ ഓർമിപ്പിക്കലുകൾ

എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുപോലെ കൺവെൻഷൻ സമയത്തും ദൈവത്തോടും അയൽക്കാനോടും ഉള്ള സ്‌നേഹം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (മത്താ. 22:37-39) സ്‌നേഹം പ്രവൃത്തിത്തിൽ കൊണ്ടുരേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് 1 കൊരിന്ത്യർ 13:4-8 വിവരിക്കുന്നു. “സ്‌നേഹം ദീർഘക്ഷയും ദയയുമുള്ളത്‌. . . . (അത്‌) അയോഗ്യമായി പെരുമാറുന്നില്ല; തൻകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; പ്രകോപിമാകുന്നില്ല. . . . ഒരിക്കലും നിലച്ചുപോകു”ന്നില്ല. കൺവെൻഷൻ ഓർമിപ്പിക്കലുകൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളരോട്‌ സ്‌നേഹം കാണിക്കാനാകുന്ന വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.. . . . 

എങ്ങനെ സ്‌നേഹം കാണിക്കാം . . .

  • ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പിടിച്ചുവെക്കുമ്പോൾ?

  • സംഗീതപരിപാടി തുടങ്ങാറാകുമ്പോൾ?

  • ലോഡ്‌ജിലായിരിക്കുമ്പോൾ?

  • സ്വമേധാസേവകരെ ആവശ്യമായിരുമ്പോൾ?