വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | എസ്ഥേർ 1-5

എസ്ഥേർ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു

എസ്ഥേർ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു

എസ്ഥേർ, ദൈവനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്‌ അസാധാമായ വിശ്വാവും ധൈര്യവും കാണിച്ചു

  • ക്ഷണിക്കാതെ രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നവർ മരിക്കാൻ സാധ്യയുണ്ടായിരുന്നു. 30 ദിവസത്തികത്ത്‌ രാജാവ്‌ എസ്ഥേരിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുമില്ല

  • സെർക്‌സിസ്‌ ഒന്നാമൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അഹശ്വേരോശ്‌ രാജാവ്‌ ഉഗ്രകോപിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ടായി മുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു താക്കീതായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കല്‌പിച്ചു. മറ്റൊരിക്കൽ, അനുസക്കേട്‌ കാണിച്ചതിന്‌ വസ്ഥിയെ രാജ്ഞിസ്ഥാത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കഞ്ഞു

  • എസ്ഥേരിന്‌, താൻ ഒരു യഹൂദസ്‌ത്രീയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുയും രാജാവിന്‍റെ വിശ്വസ്‌ത ഉപദേശകൻ അദ്ദേഹത്തെ ചതിക്കുയായിരുന്നെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുയും വേണമായിരുന്നു