വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഫെബ്രുവരി 

 ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം

ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം

യഹോയുടെ സംഘടയിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനേകം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം എന്ന വീഡിയോ കാണുക. കാമറോൺ എന്ന പെൺകുട്ടി ജ്ഞാനപൂർവം തീരുമാമെടുത്തത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട്, പിൻവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക. (jw.org-ൽ ‘ബൈബിൾപഠിപ്പിക്കലുകൾ’ എന്നതിനു കീഴിൽ ‘കൗമാപ്രാക്കാർ’ എന്നത്‌ നോക്കുക.)

  • കാമറോണിന്‍റെ ജീവിത്തിൽ എല്ലായ്‌പോഴും എന്തിനായിരുന്നു പ്രഥമസ്ഥാനം?

  • ശുശ്രൂയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചത്‌ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ?

  • ആവശ്യം കൂടുലുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്ത്‌ പോയി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൾ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയത്‌ എങ്ങനെ?

  • വിദൂദേശത്ത്‌ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളിളാണ്‌ അവൾ നേരിട്ടത്‌?

  • നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേത്തോ ചുറ്റുപാടിലോ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത്‌ പ്രയോമായിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

  • കാമറോണിന്‌ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു?

  • യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത്‌ ഏറ്റവും നല്ല ജീവിത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

  • യഹോയുടെ സംഘടയിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മറ്റ്‌ ഏതെല്ലാം അവസരങ്ങളാണുള്ളത്‌?