വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഒക്ടോബര്‍ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17-21

മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കുക

മറ്റുള്ളരുമായി സമാധാത്തിലായിരിക്കുക

യഹോയുടെ ജനത്തിനിയിലെ സമാധാനം ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല. അഭിപ്രാവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ നുരഞ്ഞുപൊന്തിയേക്കാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ബുദ്ധിയുദേത്തിന്‌ അതിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്.

പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ പിൻവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തുകൊണ്ട് വിശ്വസ്‌തരായ ക്രിസ്‌ത്യാനികൾ സമാധാത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. . .

19:11

  • ശാന്തരായിരുന്നുകൊണ്ട്

18:13, 17

  • പ്രതിരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ വിശദാംങ്ങളും അറിയാമെന്നു ഉറപ്പുരുത്തിക്കൊണ്ട്

17:9

  • സ്‌നേപൂർവം തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട്