വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഒക്ടോബര്‍ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12-16

ജ്ഞാനം സ്വർണത്തെക്കാൾ മൂല്യമേറിതാണ്‌

ജ്ഞാനം സ്വർണത്തെക്കാൾ മൂല്യമേറിതാണ്‌
കാണേണ്ട വിധം
എഴുത്ത്
ചിത്രം

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ ദൈവിജ്ഞാനം മൂല്യത്തായിരിക്കുന്നത്‌? അത്‌ ഒരുവനെ മോശമായ വഴികളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുയും അവന്‍റെ ജീവനെ കാക്കുയും ചെയ്യുന്നു. അത്‌ ഒരാളുടെ സംഭാഷണം, പ്രവൃത്തികൾ അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്നിവയുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ജ്ഞാനം അഹങ്കാത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു

16:18, 19

  • സകല ജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും ഉറവിടം യഹോയാണെന്ന് ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുന്നു

  • വിജയം നേടുന്നരും കൂടുലായ ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നരും അഹങ്കാത്തിനും ധിക്കാത്തിനും എതിരെ ജാഗ്രയുള്ളരായിരിക്കും

ജ്ഞാനം പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തുംവിധം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

16:21-24

  • മറ്റുള്ളരുടെ നന്മ കണ്ടെത്താനും അവരെക്കുറിച്ച് നല്ലതു സംസാരിക്കാനും ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി ഉൾക്കാഴ്‌ച ഉപയോഗിക്കുന്നു

  • ജ്ഞാനിയുടെ വാക്കുകൾ ഇമ്പമാർന്നതും തേൻ പോലെ മധുരവും ആയിരിക്കും, പരുഷമാതോ ധാർഷ്‌ഠ്യമേറിതോ ആയിരിക്കില്ല