വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഒക്ടോബര്‍ 

ഒക്‌ടോബർ 17-23

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 12-16

ഒക്‌ടോബർ 17-23
 • ഗീതം 69, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • ജ്ഞാനം സ്വർണത്തെക്കാൾ മൂല്യമേറിതാണ്‌:(10 മിനി.)

  • സദൃ. 16:16, 17—ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി ദൈവചനം പഠിക്കുയും പ്രാവർത്തിമാക്കുയും ചെയ്യുന്നു (w07 7/15 8)

  • സദൃ. 16:18, 19—ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി അഹങ്കാവും ധിക്കാവും ഒഴിവാക്കുന്നു (w07 7/15 8-9)

  • സദൃ. 16:20-24—ജ്ഞാനിയായ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി സംസാപ്രാപ്‌തി ഉപയോഗിക്കുന്നു (w07 7/15 9-10)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സദൃ. 15:15—ക്ലേശപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയും? (g-E 11/13 16)

  • സദൃ. 16:4—“തന്‍റെ ഉദ്ദേശത്തിനായി” യഹോവ ദുഷ്ടന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത്‌ ഏത്‌ അർഥത്തിലാണ്‌? (w07 5/15 18-19)

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചത്തെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്ക് ശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: സദൃ. 15:18–16:6 (4 മിനി. വരെ)

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) യോഹ. 11:11-14—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക. വാരാന്തയോത്തിന്‌ താത്‌പര്യക്കാരനെ ക്ഷണിക്കുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) ഉൽപ. 3:1-6; റോമ. 5:12—സത്യം പഠിപ്പിക്കുക. വാരാന്തയോത്തിന്‌ താത്‌പര്യക്കാരനെ ക്ഷണിക്കുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) bh 191 ¶18-19—വിദ്യാർഥിയെ യോഗത്തിനു ക്ഷണിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം